top of page
ASA-INTER2019-WEB-Ui-07.png

DESIGN BRIEF

 

กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition ในปีนี้ทุ่มเท ให้กับความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การคิดที่โดดเด่น เกินคาดเดา และการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ได้รับนิยามศัพท์ว่า 'น่าอัศจรรย์'

 

“Uncanny Sustainability” ควรเปิดเส้นทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปในสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยไม่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป แต่มุ่งมั่นในการเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ แต่ความ ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยังคงอยู่และต้องการวิธีการตอบสนองที่ชัดเจน

 

ทางออกที่น่าอัศจรรย์ควรคิดถึงแนวทางดังต่อไปนี้

 

 • สามารถสร้างจินตภาพให้สังคม และ จุดประกายความตื่นตัวในการคิดแนวทางใหม่ให้บ้านและเมือง

 • ช่วยสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก ความคิดที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง สู่ แนวคิดที่สรรพสิ่งบนโลกเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อยู่อย่างสมดุลอย่างแท้จริงกับทุกสรรพ-สิ่งในธรรมชาติ

 • นําไปสู่การหาแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง ทางออกที่สังคมนําไปใช้ได้ แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม และ นําไปใช้ในบริบทอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

 

ดังนั้นความท้าทายคือ การนําเสนอแนวคิดที่สร้างความอัศจรรย์ใจและเหมือนเหตุการณ์ที่ชวนฉงนอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความคิดเดิมของเราและขยายมุมมองของเราสู่มิติใหม่

 

คณะกรรมการจะให้รางวัลแก่ผลงานที่นําเสนอทางแก้ไขหรือแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะด้วยความท้าทายกับสิ่งที่ เป็นอยู่ปัจจุบัน ศักยภาพที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม

 

ข้อกำหนด

 

ระบุสถานที่ตั้งหรือบริบทของงานออกแบบ สามารถเป็นงานสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง การออกแบบภายใน หรือระบบสาธารณูปโภค

 

นําเสนอไดอะแกรมอธิบายคอนเซ็ปท์ เขียนแบบแสดงการวิเคราะห์ ภาพตัด ผังพื้น ภาพวาดทัศนียภาพ   ในขนาดหรือสัดส่วนใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่า แนวคิดหรือเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน มาประยุกต์ใช้กับ      ผลงานที่นําเสนออย่างไร

 

 

การนำเสนอผลงาน

 

ผลงานออกแบบจำนวน 2 แผ่น ขนาดแผ่นละ 841 มม. x 1189 มม. ( A0 แนวตั้ง )

 • ไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi (รวมทั้ง 2 แผ่น ขนาดไม่เกิน 20 MB)

 • ตัวหนังสือที่ใช้ในกราฟิกของผลงานผู้เข้าประกวด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 12 pt.

 • ตั้งชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname_300.pdf

 

คําบรรยายโปรเจ็คต์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คํา

 • ตั้งชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname.doc

 

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asacompetition.com

 

รางวัล

 

 • รางวัลที่หนึ่ง :                               เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ

                                              พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น                 จํานวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่สอง :                               เงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ                 จํานวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่สาม :                               เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ                 จํานวน 1 รางวัล

 • รางวัลเกียรติคุณ :                            เงินสด 500 เหรียญสหรัฐ                 จํานวน 3 รางวัล

กำหนดการ

 • ประกาศการประกวดงานออกแบบ                                             วันที่ 30 มกราคม    2562

 • ส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่                               วันที่ 30 มกราคม     2562

 • หมดเขตการส่งผลงาน                                                           วันที่ 25 เมษายน     2562

 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรก                                           วันที่ 26 เมษายน     2562

 • ตัดสินการประกวด                                                                วันที่ 3 พฤษภาคม  2562

 • มอบรางวัลรอบสุดท้าย​                                                          วันที่ 4 พฤษภาคม  2562

 

รายละเอียดการสมัคร และ การส่งผลงาน

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมประกวด

 • สมัครเข้าร่วมประกวด และ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • การประกวดเป็นการประกวดแบบนานาชาติ เปิดสําหรับทุกคน สามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มได้

 • สามารถส่งงานประกวดได้มากกว่าหนึ่งผลงาน

 • ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 • ผลงานต้องไม่เคยถูกสร้าง หรือเป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของ ผู้ส่งประกวด หากมี การละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน

 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด

 • สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น

bottom of page