top of page
ASA 2023_ASA Experimental_Website Banner(1960x1300 px).jpg

ASA International Design Competition 2023:

RESULTS

Brief

ภาพรวม

สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องกำหนดความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แรกเริ่มเดิมทีสถาปัตยกรรมเป็นที่พักพิงพื้นฐานแก่มนุษย์ปกป้องจากภัยอันตรายและเป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บเครื่องมือในการดำรงชีวิต ไปจนถึงเป็นพื้นที่สำหรับสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างความเชื่อ

ในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะวางความต้องการของมนุษย์ให้เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดอย่างต่อเนื่อง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะถูกกระตุ้นให้หันมาพิจารณาถึงวิถีที่เราอยู่อาศัยให้มากขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมสรรพชีวิตอื่นในระบบนิเวศให้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น? การประกวดแบบ ASA Experimental Design ในปีนี้ เชิญชวนตั้งคำถามต่อลักษณะพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งอื่น มาร่วมสำรวจว่าสถาปัตยกรรมจะสามารถโอบรับความซับซ้อนของสภาวะแวดล้อมที่รวมสรรพชีวิตที่ไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์ไว้ได้อย่างไรบ้าง 

การแข่งขันแนวคิดสถาปัตยกรรมเชิงทดลองนี้ขอเชิญชวนเหล่าสถาปนิกและบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพหรือนักเรียน นักศึกษา ให้ส่งผลงานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด รูปแบบ โปรแกรม หรือสถานที่ตั้ง โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเปิดกว้างสำหรับรูปแบบวิธีการการนำเสนอที่หลากหลายซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดทางสถาปัตยกรรม ที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับ องค์ประกอบและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้

1. ประเภทบุคคลทั่วไป

เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ หรือบุคคลทั่วไป

2. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

เปิดสำหรับนักเรียน และนักศึกษา ระดับมัธยมต้นขึ้นไป จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ ทีมที่มีทั้งนักเรียนนักศึกษาและไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาควรส่งในประเภทบุคคลทั่วไป แต่ละทีมอาจมีสมาชิกได้ไม่เกิน 4 คน และอาจมีสมาชิกที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพก็ได้ (สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักออกแบบเมือง สถาปนิกภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปิน)

ในระหว่างการประกวด คณะกรรมการจะคัดเลือกและหารือ เพื่อตัดสินผลการประกวดตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ส่วนบุคคล  โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้:

 • ความสดใหม่ของความคิดริเริ่มและระดับของการทดลองทางสถาปัตยกรรม

 • การออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกวด

 • ลักษณะและเทคนิคการนำเสนอจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน

 • ในการส่งแบบประกวด สมาชิกในทีมแต่ละคนตกลงและยอมรับข้อกำหนด กฎ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ตลอดจนการตัดสินขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างสรรค์โดยผู้ส่งประกวด ซึ่งไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจ่ายแจกในรูปแบบใดๆ มาก่อนในที่อื่น และต้องไม่เคยใช้ในการประกวดแบบอื่นใด

 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งแบบประกวดได้มากกว่า 1 แบบ

 • ความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และลิขสิทธิ์ในผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแบบนี้ยังคงเป็นของผู้ส่งประกวด อย่างไรก็ตาม สมาคมสถาปนิกสยามฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการเผยแพร่ (ทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์) และส่งเสริมผลงานที่ส่งมาตามดุลยพินิจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีของสมาคมฯ ผลงานทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคลังเอกสารดิจิทัลหรือสิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ ต่อไป

 • หากผู้ส่งประกวดรายใดประสงค์จะเผยแพร่ จัดแสดง หรือส่งเสริมผลงานที่ส่งประกวด ผู้ส่งประกวดจะได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว ตราบเท่าที่มีการระบุอ้างอิงชื่อของการประกวดแบบนี้อย่างถูกต้องและให้เครดิตแก่สมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ตึพิมพ์ เผยแพร่ หรือจ่ายแจกผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่อสาธารณชนก่อนการประกาศผลการประกวดแบบ

 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดแสดงในงานสถาปนิก 2566 โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ

 1. หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 23:59:59 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย (UTC+07:00) โดยจะถือเอาการประทับเวลาในอีเมลของผู้ส่งประกวดแต่ละคนเป็นเวลาที่ส่งอย่างเป็นทางการ
  -รหัสลงทะเบียน" ให้เป็นการกำหนดโดยผู้ส่งประกวดเอง โดยควรมีอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
  3 ตัวอักษร ตัวเลข 4 หลัก และหมวดหมู่การแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น ABC1234 General Public)
  -  "รหัสลงทะเบียน" จะต้องอยู่ที่มุมขวาบนของบอร์ด มีความสูง 20 มิลลิเมตร

 2. กรอกข้อมูลต่อไปนี้โดยระบุ "รหัสลงทะเบียน" ผ่าน Google Form ตามลิงค์ด้านล่าง
  - ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งประกวดแต่ละคน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรอง ของผู้ส่งประกวดแต่ละคน
  - กรณีส่งในประเภทนักเรียนนักศึกษา กรุณาแสดงหลักฐานโดยแนบสำเนาบัตรนักศึกษาที่ได้รับการรับรอง

Register

1 เมษายน 2566

กำหนดส่งผลงาน

25 เมษายน 2566

ประกาศผล

30 เมษายน 2566

พิธีมอบรางวัล

 • บอร์ดขนาด A1 เพียงหนึ่ง (1) บอร์ด (84.1 ซม. X 59.4 ซม.) วางแนวนอน เท่านั้น

 • ชื่อของผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ปรากฏที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ด

 •  ข้อความทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ

การส่งแบบประกวดทางออนไลน์ให้ใช้แพลตฟอร์ม WeTransfer.com โดยส่งเป็นไฟล์เดียว (20MB, 150 DPI) เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น และส่งไปยังอีเมลแอดเดรส: asacompetition2023@gmail.com

SavineeBuranasilapin1_edited.jpg

ศาวินี บูรณศิลปิน

Savinee Buranasilapin

Thingsmatter

_rahaporn04 (1)_edited.jpg

ผศ.ดร. รชพร ชูช่วย Rachaporn Choochuey 

all(zone)

Xu Tiantian_Portrait Image_High Resolution00_edited.jpg

Tiantian Xu

DnA_Design and Architecture

Archive

รางวัลที่ 1

100,000 บาท

รางวัลที่ 2

50,000 บาท

รางวัลที่ 3

30,000 บาท

รางวัลที่ 1

50,000 บาท

รางวัลที่ 2

30,000 บาท

รางวัลที่ 3

20,000 บาท

bottom of page