top of page

โครงการ X CARIDOR Park–Live–Ride

ผู้ออกแบบ : นายกฤติน หนูนุรัตน์

เนื่องจากในทุกวันนี้ ได้มีพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการจอดรถมากมาย แต่บริเวณที่จอดรถยังคงมีลักษณะที่จอดรถได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่สามารถที่จะทำสิ่งอื่นได้มาก และการพัฒนาพื้นที่อาคารที่เป็นบริเวณ Park & ride ที่เป็นที่เชื่อมต่อการขนส่งเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน โครงการนี้จึงเป็นการเพิ่มบริเวณที่ผู้คนต้องมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเชื่อมต่อการเดินทางตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าแค่ที่จอดรถธรรมดา อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับรถ สำหรับผู้คนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับรถได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่แห่งนี้ร่วมกัน

การพัฒนาอาคารจอดรถเดิมให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนสามารถพบปะปฏิสัมพันธ์กัน เนื่องจากตัวอาคารเดิมมีความทรุดโทรม และเป็นที่อับสายตา รวมถึงเป็นเพียงพื้นที่จอดรถเพียงอย่างเดียว ทำให้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่มีน้อย เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยที่นี่ต้องไม่เป็นเพียงแต่พื้นที่จอดรถเท่านั้น แต่ยังสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรถ การทำเป็นพื้นที่การทำงาน มีคาเฟ่บริการอาหาร น้ำ รวมถึงที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งห้องพักชั่วคราว และสวน urban farm กระตุ้นผู้คนให้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง และสร้างการเดินทางรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากการโดยสารรถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีการจอดรถอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสามารถเพิ่มปริมาณการจอดรถให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่จอดรถปกติ เพราะคนจะลงจากรถก่อนที่รถจะเคลื่อนเข้าไปจอดในที่จอด ทำให้พื้นที่ถูกออกแบบมาให้จอดรถโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องเผื่อพื้นที่สำหรับคนที่ต้องเปิดประตูออกจากรถ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คน อีกทั้งยังลดพื้นที่ให้สูญเสียไปน้อยที่สุด และเป็นการพัฒนาการจอดรถในรูปแบบ Park & ride โดยโครงการแห่งนี้สามารถเป็นได้มากกว่าคือ สามารถพบปะพูดคุยสังสรรค์กันได้ในพื้นที่สาธารณะ โดยเกิดจากการที่ผู้คนยอมที่จะจอดรถยนต์ของตนแล้วหันมาใช้บริการรถขนส่งสารธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อรถปัญหารถติดและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นจะสามารถลดปัญหาการคมนาคมขนส่งที่ล่าช้าจากความหนาแน่นของรถบนท้องถนน และเป็นการดึงดูดให้ผู้คนมาใช้บริการสาธารณะ กระตุ้นการเดินทางมาพบปะสังสรรค์ของผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น ออกมาทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน สร้างสังคมที่มีเสถียรภาพในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ให้กระจุกตัวอยู่กับรถยนต์มากจนเกินไป
Site analysis
จากการที่บริเวณ MRT ลาดพร้าว เป็นพื้นที่ในการจอดรถและต่อรถไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยในอนาคตบริเวณตรงนี้จะมีทั้งรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน ถือเป็นสถานีกลางในการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน โดยการลดจำนวนรถในท้องถนน และให้ผู้คนมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน และการที่จะเปลี่ยนถ่ายการขนส่งก็จำเป็นจะต้องมี่ที่พักรถ เพื่อจอดรถไว้และเดินทางต่อ ทำให้บริเวณนี้เกิดการที่ผู้คนต้องมารวมตัวกันเพื่อสับเปลี่ยนรถ จึงได้มีการสร้างสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากกว่าการเป็นเพียงอาคารจอดรถธรรมดา แต่จะสร้างพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถเพื่อสร้างสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาพบปะพูดคุยกันและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม อีกทั้งยังสร้างพื้นที่สีเขียว รวมถึงพื้นที่ในการทำงาน พักผ่อน และพื้นที่ในการพบปะของผู้คนที่อาจมีความสนใจในเรื่องของรถยนต์อีกด้วยนั่นเอง
Comments


bottom of page