top of page

โครงการ ฉัน (Just Be U)

ผู้ออกแบบ : นายกสิวัฒน์ ขาวขันธ์
นางสาวณัชพร พีรัชธำรง
นางสาวธันยพร เศรษฐ์ทอง
นายธนเสฏฐ์ ธิติเติมอรุณ

ฉัน ?
เรารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นใคร ?
เราไม่เคยรู้ว่าเรานั้นคือใคร หรือเป็นอะไร โดยทั่วไปแล้วเราจะมีอยู่ 3 รูปแบบคือ แบบที่คนอื่นอยากให้เป็น แบบที่เราอยากเป็น แบบที่อยู่ลึกในจิตใจเรา แล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ ณ ขณะนี้ เราคือแบบไหน ?
ร่างกายประกอบด้วยขันธ์ 5
- รูปขันธ์ ร่างกาย พฤติกรรม
- เวทนาขันธ์ ความรู้สึก
- สัญญาขันธ์ สิ่งที่จดจำ
- สังขารขันธ์ ความคิดปรุงแต่ง
- วิญญาณขันธ์ ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส
“เราเป็นเราได้เพราะ สิ่งที่เรียกว่า ขันธ์ 5” เรามีจิตใจถึงทำให้รับรู้ทุกสิ่งได้
จิตใจแต่ละคนมีความแตกต่างทั้งทุกและสุข “Emotion” ที่ต่างกันออกไป บางคนต้องการกำลังใจจากคนอื่นหรือจากตัวเราเองเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตต่อไป
ความสัมพันธ์ของผู้คน ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง Space ที่ทำหน้าที่ทำให้เราได้แสดงถึงความเป็นเราผ่าน Emotion , Meaning , Memoryของคนหนึ่งให้คนอื่นได้รับรู้และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีตัวกลางเป็น ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่เป็นตัวประสานความเป็นตัวเราร่วมกับคนอื่นในพื้นที่นั้น
Where?
สถานที่ที่เป็นจุดถ่ายทอดความเป็นตัวเราเป็นจุดที่คนต้องการแชร์ให้คนอื่นรับรู้และต้องการกำลังใจและได้รับกำลังใจผ่านการแชร์จากคนอื่นด้วย
จุดเปลี่ยนถ่ายที่สามารถย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง และสามารถเปลี่ยนถ่ายความรู้สึกนึงให้กับอีกหลากหลายความรู้สึกโดยงานสถาปัตยกรรมจะแทรกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในรูปแบบ Lighting Design แทรกตามที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งาน ให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
bottom of page